Základní výcvik ve VTI - Modul II

Výcvikový Modul II základního výcviku ve VTI je samostatným vzdělávacím programem, do něhož ale mohou nastoupit pouze úspěšní absolventi Modulu I (nejpozději do 2 let od absolvování Modulu I).

Akreditace: MPSV: č.j. A2020/0219-SP/VP; MŠMT: č.j. č.j. MSMT-28610/2022-2-989
Celková časová dotace: 175 hodin (viz struktura výcvikového programu). 

Cena pro běh ZV VTI - Modul II: 27 000,- Kč (platí pro všechny účastníky nového běhu výcviku, možné sjednat splátkový kalendář) 


Časové údaje

Nový běh výcviku ZV VTI - Modul II - úvodní setkání (povinné)  probíhá od 9/2023. 

Pro ty, kdo absolvovali Modul I v předchozích bězích a odložili z různých důvodů pokračování v Modulu II, kontaktujte nás prosíme osobně. 

Místo úvodního setkání: Praha, Centrum pro VTI, Štefánikova 65/1, Praha 5. (mapa)

Supervize a jejich časový rozvrh si sjednává každý účastník samostatně s přiděleným supervizorem. Termíny intervizních setkání budou sjednány v rámci regionálních skupin a zvěřejněny v kalendáři akcí. 

 Struktura výcvikového programu (175 hodin)

úvodní setkání Modulu II 16 hod (14. - 15. 9. 2023)
individuální supervize celkem 40 hod (20 x 2 hod, cca 2x měsíčně)
skupinová setkání  16 hod (poločas a závěr výcviku)
samostatná práce s klienty min. 90 hod (přibl. 10 hod měsíčně)
regionální výcvikové intervize 13 hod (2 x 6,5 hod)
závěrečná obhajoba 8 hod (dle akreditačních rozhodnutí nemůže být započítána do celkové časové dotace)

Obsahové informace

V průběhu Modulu II si účastník ověří v realitě přímé práce s klienty vše, co bylo předmětem výuky a modelové práce v Modulu I. Přímá práce účastníka je však pravidelně supervidována. Kromě videonahrávek z prostředí klientů je pořizování videonahrávek vlastní práce s klienty (rozhovorů s klienty) a práce na vlastní změně (vývoji) podmínkou úspěšného absolvování výcvikového modulu.

Jaké formy práce může účastník očekávat? 

Kromě práce ve výcvikové skupině je základní formou práce v tomto modulu supervize (individuální nebo ve dvojici) a intervize na základě regionální účasti.

Supervize: Předmětem supervize je vždy diskuze o případu, o vybraných momentech předkládané videonahrávky, analýza a mikroanalýza komunikace, volba strategie a postupů, diskuze o alternativách možných řešení, práce s plánem pomoci a možnosti zapojení dalších odborníků do spolupráce na daném případu. Účastník na supervizi rovněž pravidelně předkládá videozáznamy vlastních rozhovorů s klienty k reflexi komunikačních dovedností a kompetencí.

Regionální intervize: Intervize v našem pojetí nabízejí možnost sdílení řešení, předávání zkušeností z různých oblastí práce jednotlivých účastníků výcvikového programu, hledání nových alternativních pohledů a zkušeností týmové práce.

Skupinová setkání: Při společných setkáních klademe důraz na reflektování získaných kompetencí, na specifika práce s cílovými skupinami účastníků výcviku a na možnosti implementace metody VTI v organizaci či v dané cílové skupině.

Portofolio účastníka výcviku: Veškeré materiály účastníka, tzn. videonahrávky, záznamy ze supervizí jsou součástí Portfolia účastníka výcviku a toto portfolio je předkládáno k závěrečné obhajobě. Tyto materiály podléhají etickému kodexu SPIN, z.s a není možné jimi nakládat jinak než na základě svolení aktérů. 
 

Jaké znalosti, resp. dovednosti získá účastník programu?

Účastník bude na konci Modulu II mimo jiné schopen

  • aplikovat v praxi teorii a metodické postupy charakteristické pro VTI: pracovat samostatně s klienty, volit vhodné strategie a intervence v jejich prospěch,
  • vést klienty k řešení jednotlivých problémových situací, respektovat jejich potřeby a přání, 
  • reflektovat efektivitu svého působení (při volbě záběrů, přípravě nahrávky, analýze komunikace, zpětnovazebním rozhovoru nad nahrávkou),
  • diskutovat o ukončení práce s klienty a tuto spolupráci vyhodnotit ve smyslu dosažené změny,
  • diskutovat a aktivně se účastnit zavádění VTI na vlastním pracovišti (VTI jako běžná součást nabídky služeb a postupů daného pracoviště, např. klinického pracoviště, poradny, centra pro rodinu, center pro seniory, SPC, azylových domů, oddělení sociálně právní ochrany dítěte apod.)

Podmínky absolvování

  • absolvování veškerých aktivit v požadovaném rozsahu 
  • vedení portfolia účastníka výcviku
  • písemně zpracovaní sebereflexe, prezentace a obhajoba videokazuistiky a dosažených kompetencí absolventa základního výcviku ve VTI

Důležité!

K závěrečnému hodnocení (obhajobě) se přihlašuje účastník na základě doporučení supervizora. Hodnocení provádí vlastní supervizor a nezávislý hodnotitel (vždy akreditovaný supervizor SPINu).

Poplatek za závěrečné hodnocení a akreditaci VTI trenéra je 3 000,- Kč a není započítán v ceně výcviku. Poplatek uhradí na základě přihlášky k akreditaci pouze ti účastníci, kteří absolvují veškeré předepsané aktivity výcviku a budou na základě doporučení supervizora k hodnocení připuštěni.

Termíny obhajoby

Jsou individualizované na základě potřeb účastníků, termíny však vždy určuje organizátor výcviku, většinou v období červen (letní semestr) a prosinec (zimní semestr). Přesné termíny jsou vždy diskutovány se supervizorem, který doporučuje účastníka k obhajobě.

Akreditace VTI trenéra

Absolvent ZV VTI – Modul II získává na základě splnění všech požadovaných kritérií a úspěšné obhajoby své práce v Modulu II "Osvědčení o úspěšném ukončení výcviku" a "akreditaci VTI trenéra", tedy oprávnění pracovat samostatně s uživateli služby (resp. klienty) pomocí metody VTI. 

Organizační informace

Vedoucí lektorka výcvikového programu: Mgr. Kateřina Šilhánová 

Supervizoři pro Modul II: Mgr. Kateřina Šilhánová, Mgr. Veronika Brandejsová, PhDr. Eva Šírová. 

Místo: skupinová setkání se konají dle dispozic organizátora výcviku, supervize dle individuální dohody se supervizorem, intervize dle nabídky regionálních skupin.

Informace poskytuje: 

dotazy k obsahové náplni: Mgr. Kateřina Šilhánová, tel.: 775 020 088, nebo e-mail: silhanova@spin-vti.cz

Důležité: Na základě přihlášky do Modulu II obdrží všichni přihlášení návrh Smlouvy o výcviku. Po podepsání smlouvy oběma stranami budou rozeslány pokyny k platbě účastnického poplatku, jakož i informace pro účastníky.