Právní podmínky a ochrana osobních údajů

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.spin-vti.cz je SPIN, z.s. se sídlem Fabiánská 679/4, 162 00 Praha 6 - Liboc, registrované MV ČR dne 17. 8. 1993 pod č. VS/1-21644/93R, IČ: 6016 3151, DIČ: CZ60163151, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").
Webová stránka Provozovatele, její obsah, design a struktura, je jako celek chráněna autorskoprávními předpisy. Jakékoli její napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na ní umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné.

Pravidla používání stránek www.spin-vti.cz

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky www.spin-vti.cz (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.spin-vti.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a osobní údaje

Využívání služeb na stránkách www.spin-vti.cz může být ze strany Provozovatele podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel se zavazuje, že nebude sdělovat, převádět či prodávat osobní údaje třetím stranám, ani nakládat s nimi jakýmkoliv jiným způsobem bez souhlasu Uživatele.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit či odstranit z databáze Provozovatele svá osobní data, může jej o to požádat na e-mailové adrese spin@spin-vti.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce kontaktů.
Zacházení s informacemi důvěrného charakteru, získanými při poskytování služby Webová poradna, se řídí specifickými podmínkami, uvedenými na stránkách této služby. Provozovatel se zároveň zavazuje, že nebude zveřejňovat bez souhlasu Uživatele Webové poradny žádnou informaci, resp. zveřejní pouze informace Uživatelem revidované a schválené k publikování.

Podmínky užívání www stránek

Prohlížet a stahovat materiály z www stránek Provozovatele je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů. Veškeré materiály uveřejňované Provozovatelem jsou výhradně informativního charakteru a Provozovatel neručí za obsah informací uveřejněných na svých stránkách, zejména neodpovídá za jejich úplnost a aktuálnost.
Uživatel je povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám a při používání těchto stránek nesmí neoprávněně zasahovat do struktury stránek a měnit jejich zdrojový kód. Dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na www stránkách Provozovatele naleznete odkazy na webové stránky třetích subjektů, které umožňují Uživatelům přístup k dalším informačním zdrojům. Provozovatel nemůže obsah těchto webových stránek nijak ovlivnit a proto nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných právních subjektů. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů.

Odkazy na stránky Provozovatele

Provozovatel opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na kteroukoliv stránku www.spin-vti.cz. Při odkazu na www stránky Provozovatele z webových stránek třetích subjektů nesmí však být uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace, zejména informace, jež by navodily mylný dojem o vztahu Provozovatele k uvedeným webovým stránkách třetích subjektů, k těmto třetím subjektům a k jejich aktivitám, resp. poskytovaným službám. Zejména nesmí být při odkazu na www stránky Provozovatele bez jeho výslovného souhlasu uváděno, že Provozovatel aktivity a služby těchto třetích subjektů schvaluje a doporučuje. Dále nesmí při tomto odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o aktivitách a službách Provozovatele. Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na www stránky Provozovatele nesmí mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.